Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lieshout, 2 januari 2023

 

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op DSlab B.V. (KVK: 84406437) en de volgende handelsnamen welke daarbij horen:

 

  • DSlab B.V.
  • DOOH5
  • Campage
  • Ad Masters

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van en met DSlab B.V. tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken en producten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van DSlab B.V. van toepassing.

 

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, van welke aard dan ook, zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door DSlab B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Vermelding van/of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door DSlab B.V. niet aanvaard.

 

Artikel 3 Offertes en voorstellen

De geldigheidsduur van alle offertes, prijsopgaven en voorstellen van DSlab B.V. bedraagt 30 dagen na afgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur is het DSlab B.V. toegestaan de geoffreerde prijzen, termijnen en overige afspraken te wijzigen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

Offertes gelden als akkoord vanaf de dag van (digitale) ondertekening van de betreffende offerte door opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door DSlab B.V. of opdrachtgever, respectievelijk de dag waarop DSlab B.V. een door opdrachtgever bij haar geplaatste overeenkomst direct feitelijk uitvoert conform mondelinge overeenkomst.

 

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in een reeds voor akkoord getekende offerte/overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 6 Prijs

6.1 De door DSlab B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.2 Indien in de offerte/overeenkomst geen ‘vaste’ prijs is opgenomen en overeengekomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door nacalculatie, gebaseerd op de bij DSlab B.V. geldende uurtarieven.

 

6.3 Voor spoedopdrachten en werkzaamheden buiten de reguliere kantooruren van DSlab B.V. kan een extra toeslag worden gehanteerd.

 

6.4 Aanvullende werkzaamheden buiten de overeenkomst worden op nacalculatie berekend, gebaseerd op de bij DSlab B.V. geldende uurtarieven.

 

6.5 Indien na de datum van totstandkoming van de offerte/overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is DSlab B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

6.6 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door DSlab B.V. nog te verrichten diensten.

 

Artikel 7 Retour

Producten en/of diensten van DSlab B.V. kunnen nimmer worden geretourneerd daar deze op maat worden gemaakt voor de opdrachtgever conform akkoord bevonden offerte en/of overeenkomst. DSlab B.V. zal derhalve geen kosten restitueren.

 

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

8.1 De ontwikkeling van alle producten en diensten van DSlab B.V. is op basis van beschikbaarheid. De daarbij afgegeven planning en oplevertermijnen vormen slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een wijziging hierin.

 

8.2 De afgesproken termijn van uitvoering en oplevering start vanaf de dag van schriftelijke bevestiging, doch niet eerder dan nadat DSlab B.V. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten, (digitale) assets en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door DSlab B.V. is ontvangen.

 

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht DSlab B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

 

8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door DSlab B.V. ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van DSlab B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

 

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van DSlab B.V. ontstaat ten gevolge van de niet (tijdige) voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

8.6 DSlab B.V. is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is DSlab B.V. gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

 

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door DSlab B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

 

8.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DSlab B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van opdrachtgever indien dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden welke derden verrichten in het kader van de overeenkomst tussen DSlab B.V. en opdrachtgever.

 

8.9 Indien opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan DSlab B.V. ter beschikking stelt, dienen deze voor zover mogelijk digitaal aangeleverd te worden, waarbij DSlab B.V. eisen kan stellen aan specificaties waar dit materiaal aan dient te voldoen. Photoshop documenten en andere grafische bestanden dienen te voldoen aan de door DSlab B.V. hiervoor opgesteld richtlijnen, welke bij DSlab B.V. opgevraagd kunnen worden. Voor het verwerken van materiaal dat niet digitaal kan worden aangeleverd of anderzijds door DSlab B.V. moet worden bewerkt, heeft DSlab B.V. het recht dit volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

8.10 Bij akkoord vanuit de opdrachtgever, zowel bij de offerte als tijdens de ontwikkeling en oplevering van het eindproduct, gaat DSlab B.V. er in alle redelijkheid van uit dat er geen inhoudelijke wijzigingen meer zullen plaatsvinden. Indien er toch wijzigingen zijn gewenst vanuit de opdrachtgever, ongeacht het stadium van het ontwikkelingsproces, zal hiervoor meerwerk worden gerekend in de vorm van nacalculatie, conform het gangbare uurtarief van DSlab B.V..

 

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in de overeenkomst/offerte bepaalde is DSlab B.V. gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. 

 

9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door DSlab B.V. aan te wijzen bankrekening.

 

9.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, mag DSlab B.V. vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 4% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 175,-.

 

9.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, mag DSlab B.V. het factuurbedrag verhogen met 5% wanneer de factuur 15 dagen over de betalingstermijn heen is en nog eens 10% (in totaal) wanneer de factuur 30 dagen over de betalingstermijn heen is. Elke daaropvolgende maand dat de betalingstermijn is verstreken mag DSlab B.V. 5% op de reeds verhoogde factuur zetten.

 

9.5 In het kader van een gerechtelijke procedure zijn de gemaakte kosten door DSlab B.V., waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, voor rekening van opdrachtgever, tenzij DSlab B.V. door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken dienen binnen 8 werkdagen na levering aan DSlab B.V. gericht schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van DSlab B.V. ter zake vervalt.

 

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door DSlab B.V. geleverde zaken zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering of tenminste vóór het product zal worden gebruikt schriftelijk aan DSlab B.V. te melden. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

 

10.3 DSlab B.V. dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na daartoe door DSlab B.V. schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

 

10.4 Indien een reclame door DSlab B.V. geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is DSlab B.V., onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde en te hare keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij DSlab B.V. steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat of vernietiging te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Elke aansprakelijkheid van DSlab B.V., waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens DSlab B.V., en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

 

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken, materialen, content, bestanden. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is DSlab B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken, materialen, content, bestanden.

 

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat DSlab B.V. geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van DSlab B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet.

 

11.4 Opdrachtgever is gehouden DSlab B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van DSlab B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

 

11.5 Bij gebruik van content zoals foto’s, audio files, video files of grafisch materiaal in ontwerpvoorstellen zal DSlab B.V. nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de content eigendom is van de opdrachtgever door betalingen aan DSlab B.V. of door zelf genomen of gemaakte content via DSlab B.V..

 

11.6 DSlab B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, lettertypes, foto’s, audio, video en grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content. 

 

11.7 DSlab B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een product of dienst van DSlab B.V. niet of niet goed functioneert en daardoor mogelijk data verloren gaat of omzet wordt misgelopen, door een probleem van een derde partij die het product kan beïnvloeden wanneer deze in gebruik is of toegepast is. Dit verplicht DSlab B.V. dan ook niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

 

11.8 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de opgeleverde producten, ook wanneer deze bij of via derden worden opgeleverd, te controleren en testen voordat deze worden gebruikt, ingezet of toegepast. DSlab B.V. is niet verantwoordelijk voor enige geleden schade in geval de opdrachtgever hierin nalatig is geweest.

 

11.9 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te weten hoe het product of de dienst op goede wijze wordt gebruikt, ingezet of toegepast. DSlab B.V. is dan ook niet verantwoordelijk wanneer de opdrachtgever een probleem veroorzaakt door het verkeerd gebruiken, inzetten of toepassen van het product of dienst.

 

11.10 DSlab B.V. zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. DSlab B.V. biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

 

11.11 Indien bij uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten, waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van DSlab B.V. staan. DSlab B.V. is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade wegens transmissiefouten, storingen of niet- beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van DSlab B.V. of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten is DSlab B.V. gerechtigd opdrachtgever toegangs– of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtgever is te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

11.12 Indien opdrachtgever weet of kan vermoeden dat DSlab B.V. bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal opdrachtgever DSlab B.V. daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van DSlab B.V. zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien opdrachtgever weet dat er ook diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die DSlab B.V. gebruikt om diensten aan opdrachtgever te leveren. DSlab B.V. zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

 

11.13 DSlab B.V. kan in geen enkele manier geassocieerd worden met de communicatie die in uitingen worden geproduceerd in opdracht van een van haar opdrachtgevers. DSlab B.V. is dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen die de communicatie in een product kan veroorzaken wanneer de opdrachtgever deze communicatie of het gehele product heeft goedgekeurd.

 

11.14 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die het gebruik van een product of dienst geproduceerd door DSlab B.V. kan hebben.

 

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DSlab B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst/offerte reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van DSlab B.V. of door deze ingeschakelde derden.

 

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst/offerte ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is DSlab B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van DSlab B.V. tot enige schadevergoeding.

 

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met DSlab B.V. gesloten overeenkomst/offerte of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens DSlab B.V. te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is DSlab B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van DSlab B.V. tot enige schadevergoeding en onverminderd de DSlab B.V. verder toekomende rechten.

 

Bij een situatie als vermeld in dit artikel worden alle vorderingen van DSlab B.V. op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

 

12.4 DSlab B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen daarvoor voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  1. Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van derden
  2. Opdrachtgever in strijd handelt met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van DSlab B.V.
  3. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik gemaakt de de producten, tools en diensten van DSlab B.V.
  4. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met het (inter)nationale wet – en regelgeving;
  5. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
  6. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

DSlab B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden.

 

12.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen DSlab B.V. reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij opdrachtgever bewijst dat DSlab B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die DSlab B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen DSlab B.V. ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door DSlab B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, illustraties, banners, video’s, applicaties, websites enz. berusten bij DSlab B.V., tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van DSlab B.V. niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan te kopiëren,  verveelvoudigen of hergebruiken met of zonder aanpassingen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. DSlab B.V. is gerechtigd een boete te versturen aan de opdrachtgever ter waarde van de verkoopwaarde die DSlab B.V. nodig zou hebben gehad om het product zelf te kopiëren, verveelvoudigen of hergebruiken met of zonder aanpassingen.

 

13.3 De opdrachtgever staat jegens DSlab B.V. in voor het ongestoorde gebruik door DSlab B.V. van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart DSlab B.V. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. DSlab B.V. is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

 

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door DSlab B.V. geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van DSlab B.V. worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan DSlab B.V., zonder dat DSlab B.V. daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van DSlab B.V. aan haar over te dragen.

 

13.5 Indien een door DSlab B.V. uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan DSlab B.V. te retourneren, bij gebreke waarvan DSlab B.V. zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Annulering

Indien een opdrachtgever een overeenkomst annuleert is hij verplicht de door DSlab B.V. reeds gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van DSlab B.V. om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle offertes, overeenkomsten, facturen en werkzaamheden van en met DSlab B.V. is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 DSlab B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan met uitzondering van producten die op de services van DSlab B.V. draaien en onderhouden worden waarbij DSlab B.V. ten allen tijde het eigendom behoudt.

 

16.2 Indien DSlab B.V. in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van DSlab B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die DSlab B.V. tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens DSlab B.V..

 

16.3 De door DSlab B.V. bewerkbare bronbestanden en output bestanden blijven ten alle tijden eigendom van DSlab B.V. tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

 

16.4 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is DSlab B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever zal DSlab B.V. alle medewerking ter zake verlenen.

 

16.5 Na terugneming van het eigendomsrecht is de opdrachtgever verplicht de reeds ontvangen digitale bestanden te vernietigen of de fysieke producten retour te sturen.

 

Artikel 17 Domeinnamen

17.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. DSlab B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 

17.2 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van DSlab B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 

17.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt DSlab B.V. schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever. DSlab B.V. is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever.

 

17.4 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 

 

17.5 DSlab B.V. heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te plaatsen (wanneer dit nog niet het geval was) wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst.

 

17.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de opdrachtgever is DSlab B.V. gerechtigd een domeinnaam van de opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken of om deze op haar eigen naam te plaatsen (mits dat nog niet het geval was).

 

17.7 Geregistreerde domeinnamen door DSlab B.V. blijven eigendom van DSlab B.V. tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Artikel 18 Opslag- en datalimieten

18.1 Er is een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte, 500 megabyte, die de opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijving van deze maximum mag DSlab B.V. extra kosten (marktconform) in rekening brengen voor de daadwerkelijk gebruikte opslagruimte.

 

18.2 Er is een maximum aan dataverkeer, 10 Gigabyte, die de opdrachtgever per maand mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijving van deze maximum mag DSlab B.V. extra kosten (marktconform) in rekening brengen voor het daadwerkelijk gebruikte dataverkeer.

 

18.3 Wanneer de overschrijving van de maximum zoals beschreven in 18.1 en 18.2 zorgt voor problemen bij de diensten van DSlab B.V. (dus ook voor andere opdrachtgevers) kan DSlab B.V. de financiële gevolgen verhalen op de opdrachtgever die de problemen heeft veroorzaakt.

 

Artikel 19 Reseller

Een product of dienst mag zonder toestemming van DSlab B.V. niet worden doorverkocht. In samenspraak met DSlab B.V. kan wel worden besloten dat een opdrachtgever voor alle toekomstige projecten een dienst mag doorverkopen aan een andere partij.

 

Artikel 20 Gebruiken tools met account

20.1 Wanneer een opdrachtgever toegang krijgt tot een dienst, product of tool waarbij de opdrachtgever moet inloggen (een Account), mogen de inloggegevens nooit met derde worden gedeeld zonder toestemming van DSlab B.V..

 

20.2 Iedere actie die middels het Account van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te zijn geschied.

 

20.3 Indien opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan DSlab B.V. te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 

20.4 DSlab B.V. blijft het eigendom van het Account behouden en mag deze zonder toestemming van de opdrachtgever bekijken, aanpassen, pauzeren of zelfs verwijderen wanneer DSlab B.V. acht dat dit nodig is.